Consulta de documentos
Servizo de préstamo de documentos

A través deste servizo, a Biblioteca pon a totalidade da colección a disposición da cidadanía para a súa consulta dentro das instalacións do centro.

Os materiais obxecto de consulta son todos aqueles que non son prestables. A saber:

 

  • Obras de referencia: enciclopedias e dicionarios, repertorios bibliográficos...
  • Fondos especiais: facsímiles, obras con dedicatorias ou anotacións manuscritas autógrafas, doazóns de especial relevancia...
  • Fondo patrimonial
  • Fondo de Déposito Legal da nosa provincia: libros, revistas, periódicos, materiais audiovisuais e gráficos

 

NOTA: Para acceder aos fondos de carácter especial e/ou patrimonial da Biblioteca, esixirase que o/a usuario/-a presente previamente unha petición escrita ante a Dirección. Nela, indicaranse os motivos polos que se solicita a consulta. O permiso estará suxeito a criterios técnicos de conservación e preservación dos materiais en cuestión.

 

A Biblioteca tamén pon a disposición dos/-as usuarios/-as os medios necesarios (postos de lectura, lectores de son e de audiovisuais, etc.) para que, se o desexan, poidan consultar os materiais prestables in situ.

 

O servizo de consulta de documentos ofrécese de maneira simultánea en distintas salas da biblioteca, en función do tipo de documento solicitado:

  • Sala de Consulta, na 2ª planta (comprende libros prestables e prensa encadernada)
  • Hemeroteca, na na 1ª planta (para publicacións periódicas)
  • Sala de Medios Audiovisuais, na 1ª planta (produtos audiovisuais)
  • Sala Infantil-Xuvenil, na planta baixa (fondo infantil e xuvenil)