SERVIZOS
Préstamo de documentos
Coñece o servizo de préstamo
O servizo de préstamo ofrece ao público, de forma gratuíta, a posibilidade de ler ou consultar, durante un tempo determinado e baixo unhas condicións específicas para cada tipo de material, os documentos “prestables” da biblioteca.

Requisitos

Para poder facer uso deste servizo é necesario ter o carné da biblioteca, válido para todas as bibliotecas públicas xestionadas pola Xunta de Galicia:

Ademais do préstamo, a posesión do carné da biblioteca dá acceso:

- Á plataforma de libro electrónico GaliciaLe

- Á Biblioteca Dixital da Rede.

- Á páxina personalizada do catálogo onde cada lector ou lectora pode renovar os seus préstamos, suxerir compras, facer comentarios, etc. accedendo co seu usuario e contrasinal.

 

Modalidades de préstamo

A biblioteca ofrece o servizo de préstamo baixo as seguintes modalidades:

Préstamo persoal a domicilio: realízase directa e individualmente a cada persoa usuaria da biblioteca.

Público adulto

O total de préstamos co carné de adulto ou adulta é de 20 por persoa. Poden facerse combinacións cos materiais para público adulto e infantil.

Cadro resumo do préstamo para público adulto (+14 anos)

Público infantil

O total de préstamos co carné infantil é de 10 por persoa.

Cadro resumo do préstamo para público infantil

 

Préstamo intrabibliotecario:

A biblioteca proporciona, ademais, a posibilidade de levar en préstamo aqueles documentos que non se atopen entre os fondos do centro pero si nalgunha das restantes bibliotecas públicas xestionadas pola Xunta de Galicia:

Biblioteca Pública Municipal de Ferrol tamén participa neste servizo.

A persoa usuaria pode localizar o título do seu interese no catálogo colectivo destas bibliotecas e solicitalo por calquera das seguintes vías:

O número máximo de documentos que se poden solicitar nunha petición é de 1. No caso de que a obra estea constituída por varias partes (volumes dun libro, capítulos dunha serie etc.), poderán solicitarse ata un máximo de tres documentos.

O prazo de recepción do material solicitado será como mínimo de 2 ou 3 días. Unha vez recibido, a biblioteca porase en contacto con vostede para comunicarlle a chegada do documento. Ten 7 días para facer a recollida. No caso de que non retire o material solicitado nese prazo, será sancionado con 10 días sen préstamo.

Os prazos de devolución, as renovacións etc. son comúns para toda a rede de bibliotecas públicas xestionadas pola Xunta de Galicia na que se inclúe a Biblioteca Miguel González Garcés.

Préstamo interbibliotecario:

O préstamo interbibliotecario é un servizo que facilita ao público o acceso a aquelas publicacións que precise para fins de investigación ou estudo pero que non se atopen entre os fondos da Biblioteca nin das restantes bibliotecas públicas xestionadas pola Xunta de Galicia.

A Biblioteca Miguel González Garcés encargarase de localizar a obra e de solicitala á entidade correspondente polo método máis urxente, xa sexa o orixinal ou unha reprodución do mesmo (fotocopia, copia escaneada etc.). A consulta dos orixinais solicitados farase nunha sala da Biblioteca a non ser que a biblioteca prestataria permita o préstamo a domicilio.

A persoa solicitante poderá pedir unha obra en préstamo interbibliotecario por calquera das seguintes vías:

Os gastos deste servizo, se os hai, son pola conta do usuario ou usuaria.

O número máximo de documentos que se poden solicitar nunha petición é de 1.

O prazo de recepción do material solicitado dependerá da biblioteca prestataria (distancia, método de envío...). Unha vez recibido, a biblioteca porase en contacto coa persoa solicitante para comunicarlle a chegada do documento. A partir dese momento, disporá de 7 días para facer a recollida. No caso de que non retire o material solicitado nese prazo, a sanción será de 3 días sen préstamo por cada exemplar.

-Préstamo colectivo a entidades:

Este é un servizo que ofrece a biblioteca a asociacións, institucións, colexios e institutos, centros ocupacionais, agrupacións culturais, centros de recursos, grupos de teatro e outros colectivos.

A dirección ou persoa encargada da institución solicitará a alta da entidade cubrindo o formulario para solicitar o carné de entidade e nomeando a unha persoa responsable.

O número máximo de documentos que se poden retirar por carné é de 30.

Cadro resumo do préstamo para entidade 

 

Renovacións

Os materiais prestados pódense renovar logo de cinco días da realización do mesmo:

- Por teléfono: 881960392/881960386

- Na propia biblioteca

Vía web entrando no catálogo previa identificación co número de carné da biblioteca e un contrasinal.

A renovación só é posible se a obra non está reservada por outra persoa.

 

Reservas

No caso de querer levar en préstamo un exemplar da nosa biblioteca que está prestado, pódese facer unha reserva na propia biblioteca, en liña no OPAC ou telefónicamente. Este servizo é de aplicación sempre e cando o material estea prestado. O número máximo de reservas por persoa é de 3 para libros e revistas e 2 para outros materiais.

O prazo para recoller as reservas é de 3 días dende que o usuario ou usuaria é avisado. De non recoller as reservas recibirán unha sanción.

 

Devolucións

O material prestado debe devolverse na biblioteca.

 

Desideratas

Se o material solicitado non se atopa nin na biblioteca nin no resto de bibliotecas da Rede, pódese facer unha suxestión de compra dende o OPAC, que será valorada polo centro.

Sancións

O incumprimento dos prazos de préstamo dará lugar a unha sanción de 1 día sen poder levar ningún material en préstamo por cada día e documento adiado. Se o documento non se devolve á biblioteca, o carné de lector/a quedará bloqueado permanentemente e non poderá levar ningún material en préstamo en ningunha das bibliotecas da rede.

En caso de deterioro dun documento por parte dunha persoa usuaria, o persoal da biblioteca valorará se é posible a súa reparación cos medios de que dispón. Se non, deberá repoñelo o propio usuario ou usuaria.

En caso de perda dun documento por parte dunha persoa usuaria, esta deberá repoñelo.

Se o exemplar xa non está dispoñible no mercado, o persoal da biblioteca proporá un título alternativo. Mentres, o lector ou lectora non poderá levar ningún material en préstamo.