Autorización de uso do carné por outra persoa

Autorizo a: