BIBLIOTECAS
Biblioteca de Galicia
Cidade da Cultura. Monte Gaiás s/n
Santiago de Compostela
15707
A CoruñaSantiago De Compostela
981 544 886
981 544 887
bg@xunta.es
Web
NIDEN:
XXXUA1503706-10401
Titularidade:
Pública
Institución titular:
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Organismo xestor:
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Acceso:
Público
Estado:
Aberta