Solicitude de préstamo interbibliotecario (para bibliotecas)

Explicación de para que sirve o formulario

Solicita o préstamo de:

* Ao asinar esta petición declara a conformidade coa normativa de préstamo e o seu comprimento.

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos neste formulario serán incorporados a un ficheiro, titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, coa finalidade de levar a cabo a xestión e o control dos servizos que presta a biblioteca. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria obrígase a tratar tales datos dun xeito confidencial e de conformidade co contido do texto legal anteriormente citado.
O interesado ou interesada, así coma o seu representante legal, poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición por escrito e achegando identificación suficiente ao seguinte enderezo:

Biblioteca Pública de Lugo
Avenida Ramón Ferreiro, 23
27002 Lugo