As nosas coleccións

A colección da biblioteca está destinada a servir recursos para a formación, a información e o ocio da comunidade que accede a ela. Confórmana todo tipo de materiais procedentes de compras e doazóns, tanto de institucións como particulares.  

Como é vocación das bibliotecas públicas, a maioría dos documentos están en acceso libre e organizados por materias, aínda que a gran cantidade de fondo obriga a que unha parte deste estea no depósito. Nos últimos anos as bibliotecas públicas incorporamos, ademais, un catálogo de libros electrónicos (GaliciaLe) accesibles dende as nosas web.

O noso propósito é manter unha colección constantemente actualizada e que sirva a distintos intereses dentro dos xa mencionados obxectivos de ocio, formación e información. Podes colaborar coa biblioteca participando na formación do fondo por medio das Solicitudes de compra ou dos donativos.

Ademais do fondo propio da nosa biblioteca, ao formar parte da Rede de Bibliotecas de Galicia, o número de documentos aos que os nosos lectores poden acceder a través do Servizo de préstamo intrabibliotecario medra exponencialmente.

Algunhas seccións a destacar son:

Fondo Local

A sección Fondo local sitúase no segundo andar da Biblitoeca e reúne toda a información relacionada con Ourense e provincia así como as obras publicadas en Ourense e de autores ourensáns.

Os seus fondos están clasificados igual que o resto da biblioteca.

Hemeroteca

Sección de prensa e publicacións periódicas está formada por:

·   Prensa local e rexional

·   Periódicos de distribución nacional

·   Algúns títulos de diarios económicos

·   Algúns títulos representativos da prensa estranxeira

·   Semanarios de información xeral, suplementos semanais, etc.

·   Revistas especializadas de todas as materias: literatura, arte, arquitectura, informática, deportes, cultura, natureza, ciencia, etc.

·   Revistas de temas locais e rexionais

·   Boletín Oficial do Estado (BOE). Actualmente enliña. En papel La Gaceta de Madrid.

·   Diario Oficial de Galicia (DOG). Actualmente enliña. En papel dende 1981 ata 1991.

·   Boletín Oficial da Provincia (BOP). Desde os seus inicios en papel.

·   Repertorios de Lexislación …

Ademais pode acceder á Hemeroteca Dixital Iconoce á que podes acceder a través da Biblioteca Dixital da Rede.

Comicteca

A comicteca é o espazo da biblioteca no que se atopa unha ampla colección de cómics e libros sobre o mundo da banda deseñada, dirixidos principalmente a un público maior de 14 anos, sen perxuizo de que moitas destas obras poidan ser desfrutadas por tod@s. Sitúase na planta baixa da biblioteca, a carón do Espazo Xove.

O fondo trata de ser o máis variado posible ó amosar as diversas maneiras de facer cómic. Éstas veñen representadas nas diferentes escolas, así como na multitude de temáticas, épocas, nacionalidades (e polo tanto, realidades) ou estilos. En canto á tipoloxía documental, abarca os cómics propiamente ditos, fanzines, libros sobre teoría do cómic, catálogos de exposicións, monográficos sobre a arte dun historietista e revistas.

A comicteca está dividida en varias seccións, na maior parte dos casos relacionadas coa orixe da autoría das obras, cada unha delas destacada por unha cor:

COM(PUB). Obras sobre historia e teoría do cómic, técnica de debuxo para cómic, monografías sobre autor@s, catálogos, etc.

- COM(ES-gal). Obras de autoría galega. As obras de fondo local tamén están incluidas aquí destacadas co adhesivo FL.

- COM(ES). Obras de autoría española e hispanoamericana.

- COM(EUR). Obras de autoría europea ou que seguen a tradición da escola europea (Canadá, Israel, Turquía...)

- COM(EU). Obras de autoría estadounidense ou editadas por selos editoriais deste país.

- MANGA. Obras de autoría asiática ou que seguen a estética característica dos cómics asiáticos.

- COM(S). Obras nas que os protagonistas son superheroes, sen importar a nacionalidade das autorías.

A maiores contamos con:

- Novidades. Expositor no que destacamos as novidades dos últimos meses

- Obras de autorías consideradas clásicas. Manteñen a clasificación principal e destácanse por unha estreliña amarela no lombo.

- Fanzines. Obras autoeditadas, ou editadas por unha editorial moi pequena, de autorías noveis. Manteñen a clasificación principal pero sustituindo o COM por FAN

Sección Infantil e Xuvenil

Sección destinada exclusivamente aos nenos, nenas e aos seus acompañantes. Os/as menores de 7 anos deben vir sempre acompañados, hai que coidalos moito e aprenderlles a comportarse. 

A colección infantil clasifícase por idades, identificadas con cores. Estas cores son soamente orientativas xa que quen decide é o nenos ou nena. Son os seguintes:.

·   Azul: 0 a 5 anos

·   Vermello: 6 a 8 anos

·   Verde: 9 a 11 anos

·   Amarelo: 11 a 14 anos

Tamén contamos cun Recuncho de nais e pais con libros e revistas sobre educación infantil e outros temas relacionados.

Ademais das obras de creación atoparás libros informativos clasificados con números que se corresponden coas diferentes materias, documentos sonoros, audiovisuais, xogos de ordenador e de consolas, revistas, etc.

Sección de Música

O centro de interese de Música, situado no andar 1, recolle todos os documentos relativos á música, os diferentes estilos, a historia, as biografías de músicos, a técnica musical, instrumentos... Ademais as obras musicais están divididas por estilos: clásica, folk, rock, jazz, etc.

Sección de cine

O centro de interese de Cine (andar 1) recolle todos os documentos relativos ao cine: a historia, os estilos, os autores, as técnicas..., ademais de as obras cinematográficas.

As obras cinematográficas, están constituídas por cine e series en dvd e blu-ray.

Co fin de poder ver unha evolución ao longo do tempo dende as orixes do cine, están clasificadas do seguinte xeito:

1º décadas (191-, 192-, 193-…)

2º países (ES, EU, IT…)

3º directores

Os documentos teñen, tamén, unas iconas que identifican distintos xéneros como terror, ciencia ficción, negro, etc.

Obras literarias. Novela, relatos (conto), poesía, teatro.

Este fondo atópase no primeiro andar da Biblioteca. As novelas aparecen clasificadas por países e dentro destes por autor. Podemos distinguir tres grandes bloques: novelas en galego, novelas en castelán e novelas estranxeiras. Pódense atopar tamén moitas obras no seu idioma orixinal.

Contamos, ademáis con outras grandes seccións:

Libros de viaxes

Ensaio

Memorias

Biografías

Artigos

Correspondencia

Refráns, etc

Colección Xuvenil

Obras literarias e de coñecemento destinado a un público de 14 a 18 anos. Sitúase no andar 0 da Biblioteca

Biblioteca Accesible

Esta colección de libros, audiovisuais e documentos electrónicos está dirixida a colectivos que precisan unha atención diferenciada. Forman parte dela:

·   Libros de lectura fácil. Libros elaborados con especial coidado para poder ser lidos e comprendidos por persoas que teñen dificultades lectoras e/ou de comprensión. O público ao que se dirixe é: persoas xordas de nacemento ou con xordeira precoz, con algunha discapacidade psíquica e a persoas con outras doenzas como dislexia, autismo, afasia...Tamén están indicados para inmigrantes recentes.

·   Libros en Letra Grande. Presentan unha letra máis grande do habitual e diríxense a persoas maiores e persoas con dificultade de visión.

·   Libros temáticos sobre discapacidade.

·   Libros informativos relativos a lexislación sobre discapacidade, formación laboral, inserción, organizacións, dicionarios en linguaxe de signos, etc. Diríxense a persoas discapacitadas, ás súas familias e a persoas que desenvolven a súa actividade laboral con eles.

·   Audiolibros

·   Libros en formato CD ou DVD. Diríxense a un público amplo: persoas con dificultades de visión, persoas maiores, inmigrantes, persoas sen hábito de lectura, etc. DVD e vídeos. Principalmente en Lingua de Signos.

·   Recursos electrónicos. CD-ROM multimedia con xogos para persoas con algunha discapacidade cognitiva. Diríxense a persoas con algunha discapacidade psíquica ou con outras doenzas como autismo, afasia, Asperger ...

Lingoas e métodos de idiomas

As obras sobre Lingüística e linguas en xeral levan unha signatura que comeza por 80 e 81.

A biblioteca tamén dispón dun crecente número de obras de aprendizaxe de distintos idiomas.

Guias de viaxes

Este centro de interese reúne os documentos relativos a viaxes: as descricións de viaxes, as guías turísticas, as rutas, os mapas e planos.

Están todos en libre acceso e clasificados por continentes e países.

Libros informativos

Documentos de non ficción clasificados pola C.D.U. (Clasificación Decimal Universal), con números do 0 ao 9. Os que non se prestan están sinalados cun punto vermello.

Os números correspóndense coas seguintes temáticas xerais:

·   0 Xeralidades

·   1 Filosofía, psicoloxía

·   2 Relixión

·   3 Ciencias sociais

·   5 Ciencias puras

·   6 Ciencias aplicadas

·   7 Arte

·   9 Xeografía e historia

Formando parte fundamental do noso fondo e como unha das función primordiais das Bibliotecas Públicas, a biblioteca recibe tamén o Depósito legal de Ourense, que ten a obriga de conservar.