INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Finalidades do tratamento Mellorar o funcionamento da Biblioteca Pública de Ourense en atención ás reclamacións e/ou suxestións das persoas usuarias.
Lexitimación para o tratamento Consentimento da persoa interesada
Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado/a de protección de datos e máis información https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais