Consulta de fondos de acceso restrinxido

De acordo co disposto na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos dixitais, informámoslle que os datos solicitados mediante o presente formulario serán engadidos nun ficheiro baixo a responsabilidade de la Consellería de Cultura e Turismo, coa finalidade de xestión e control do servizo da biblioteca. A Consellería de Cultura e Turismo comprométese ao cumprimento da súa obriga de segredo con respecto a estes datos e ao deber de tratalos con confidencialidade. Para estes efectos, adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. O usuario poderá exercitar o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos nos termos previstos pola lexislación vixente.