INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación e Universidade
Finalidades do tratamento Prestación de servizos bibliotecarios.
Lexitimación para o tratamento Consentimento da persoa interesada.
Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado/a de protección de datos e máis información https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais