Solicitar carné de usuario ou usuaria

Explicación de para que sirve o formulario

Solicita para a lectura e uso do material bibliográfico, audiovisual e tridimensional no seu domicilio particular ou na propia biblioteca (no caso en que se esixa) a Tarxeta de Lector/a con arreglo ás disposicións regulamentarias e condicións de préstamo que declara coñecer. A sinatura deste documento supón a aceptación das condicións de préstamo.

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos neste formulario serán incorporados a un ficheiro, titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, coa finalidade de levar a cabo a xestión e o control dos servizos que presta a biblioteca. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria obrígase a tratar tales datos dun xeito confidencial e de conformidade co contido do texto legal anteriormente citado.
O interesado ou interesada, así coma o seu representante legal, poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición por escrito e achegando identificación suficiente ao seguinte enderezo:

Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio Odriozola
Alfonso XIII, 3
36002 Pontevedra