INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Finalidades do tratamento

Tramitar a súa solicitude de alta como subscritor/a do boletín de novidades publicadas no portal da Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio Odriozola

Lexitimación para o tratamento

Consentimento da persoa interesada

Destinatarios/as dos datos

Non se prevén comunicacións a terceiras persoas

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos ou retirar no seu caso o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos.

Contacto de delegado/a de protección de datos e máis información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais