Autorización de uso do carné por outra persoa

Persoa que autoriza a outra para que use o seu carné
Datos de contacto
Autorizo a: