O carné e o servizo de préstamo

O servizo de préstamo permite gozar da colección fóra das instalacións da biblioteca. Para poder facer uso deste servizo é necesario ter o carné da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia. Para solicitar calquera xestión relacionada co servizo de préstamo é preciso presentar sempre o carné da biblioteca, non é válido ningún outro documento identificativo.

 

O CARNÉ DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE GALICIA

 

MODALIDADES DE PRÉSTAMO

Préstamo de materiais da nosa biblioteca

Préstamo entre bibliotecas que pertencen a Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia (intrabibliotecario)

Préstamo entre bibliotecas que non pertencen a Rede de Bibliotecas Püblicas de Galicia (interbibliotecario)

Préstamo colectivo a entidades

 

OUTRAS XESTIÓNS

Renovacións

Reservas

Devolucións

Sancións

Suxestións

 

O CARNÉ DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE GALICIA

A que dá acceso o carné?

As persoas usuarias das bibliotecas da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia integradas no catálogo colectivo goza dun carné único que lles permite acceder aos servizos de préstamo de todas as bibliotecas que participan no programa. 

 

Ademais do préstamo, a posesión do carné da biblioteca da acceso a:

— a plataforma de préstamo de libros electrónicos, revistas e películas GaliciaLe;

— a conta persoal do usuario/a no catálogo onde cada lector/a pode renovar os seus préstamos, suxerir compras, facer comentarios, etc.

 

Onde solicitalo?

a) en Administración (segundo andar)

b) a través do formulario web

 

Que documentación é necesaria?

— solicitude cuberta e asinada

— DNI, TIE ou Pasaporte

 

Que documentación hai que presentar para recoller un carné?

— DNI, TIE ou Pasaporte

*Menores de 14 anos: o DNI, TIE ou Pasaporte dunha persoa adulta responsable do/a menor (pai, nai, titor/a legal).

 

Autorización de uso de carné a outra persoa

Normas da autorización:

— A autorización é indefinida, para anulala a persoa terá que dirixir un escrito á biblioteca.

— A persoa titular do carné pode autorizar a varias persoas a utilizar o seu carné. Están permitidas as autorizacións recíprocas.

— A persoa titular do carné é a única responsable dos materiais prestados.

— Non é necesario que a persoa autorizada sexa usuario/a da biblioteca.

— A nai, pai ou titor/a legal NECESITA unha autorización para facer uso da tarxeta do seu fillo/a se é maior de 14 anos.

*Esta autorización non é valida para o préstamo de portátiles nin dispositivos para ler libros electrónicos.

 

Onde solicitala?

a) en Administración (segundo andar)

b) a través do formulario web

 

Documentación a presentar para solicitar a autorización:

— solicitude asinada pola persoa titular do carné 

— fotocopia do DNI, TIE ou Pasaporte da persoa titular do carné (imprescindible amosar o orixinal) 

 

Documentación a presentar para facer uso dun carné como persoa autorizada:

o carné da biblioteca da persoa que autoriza o uso do seu carné

DNI, TIE, Pasaporte ou Carné da biblioteca da persoa autorizada

 

Cambio nos datos persoais

— Os cambios de domicilio, información de contacto, etc. deben comunicarse á biblioteca a efectos de notificación.

 

Entrega dun carné novo

O carné só se cambia en caso de deterioro ou perda.

— Se é por perda farase un carné novo e quedará anulado o anterior. A segunda vez que se perde o carné e as seguintes levarán aparellada unha sanción de sete días sen préstamo.

Inicio

 

MODALIDADES DE PRÉSTAMO

Préstamo de materiais da nosa biblioteca

Persoas adultaso número total de documentos que se poden levan en préstamo co carné de adulto/a é de 20. Cadro resumo do préstamo para persoas adultas

— Menores de 14 anos: o número total documentos que se poden levan en préstamo co carné infantil é de 17. Cadro resumo do préstamo infantil

 

Onde?

a) no mostrador do segundo andar durante todo o día

b) no mostrador da sala infantil polas tardes

c) nas máquinas de autopréstamo da biblioteca

Préstamo entre bibliotecas da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia (intrabibliotecario)

É o préstamo de materiais procedentes doutras bibliotecas da Rede.

Estas son as bibliotecas entre as que se fai este tipo de préstamo:

— Biblioteca de Galicia (só materiais da Biblioteca Central de Préstamo)

— Biblioteca Pública da Coruña Miguel González Garcés

— Biblioteca Pública de Lugo

— Biblioteca Pública de Ourense

— Biblioteca Pública de Santiago Ánxel Casal

— Biblioteca Pública de Vigo Juan Compañel

— Biblioteca Municipal Central de Ferrol

 

Onde solicitalo?

— no mostrador do segundo andar durante todo o día

— no mostrador da sala infantil polas tardes

 

Número de máximo de documentos

— Só se pode solicitar un documento. Se a obra está formada por varias partes (volumes dun libro, capítulos dunha serie, etc), poden solicitarse ata un máximo de tres documentos.

— Só se pode ter unha petición en curso deste tipo á vez, ata que se recibe un préstamo intrabibliotecario non se pode pedir outro.

— Só se pode ter prestado un documento procedente de préstamo intrabibliotecario á vez.

 

Prazo de recepción

— O prazo de recepción do material solicitado adoita ser inferior a unha semana.

 

Prazo de recollida

— Unha vez recibido, a biblioteca poñerase en contacto coa persoa peticionaria para comunicarlle a chegada do documento. A partir dese momento dispoñerá de sete días hábiles para facer a recollida.

— Se non retira o material solicitado nese prazo, a sanción será de 10 días sen préstamo.

Préstamo entre bibliotecas que non pertencen a Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia (Interbibliotecario)

É un servizo que facilita o acceso a aquelas publicacións para fins de investigación ou estudo que non se atopan nos nosos fondos, nin nos das restantes bibliotecas da Rede de Bibliotecas de Galicia, pero sí nos dalgunha das Bibliotecas Públicas do Estado. Nesta ligazón podes consultar o Catálogo Colectivo de Bibliotecas Públicas.

*Non hai servizo de préstamocon bibliotecas coas que non temos convenio.

 

Onde solicitalo?

a) en Administración no segundo andar

b) por teléfono no número 886 159 814

c) por correo electrónico no enderezo: biblio.publica.pontevedra@xunta.gal

 

Gastos

— Os gastos deste servizo, se os houbese, correrán a conta da persoa usuaria.

 

Número máximo de documentos

Só se pode pedir un documento

 

Prazo de recepción

— O prazo de recepción do material solicitado dependerá da biblioteca prestataria (distancia, forma de envío, etc.).

 

Prazo de recollida

— Unha vez recibido, a biblioteca poñerase en contacto coa persoa peticionaria para comunicarlle a chegada do documento.

— A partir dese momento a persoa usuaria disporá de sete días hábiles para recollelo. Se non retira o material solicitado nese prazo, a sanción é de 10 días sen servizo de préstamo. A ausencia de recollida do material en prazo de maneira reiterada implicará a exclusión deste servizo.

 

Préstamo colectivo a entidades

As entidades poden solicitar un carné de entidade.

 

Onde solicitalo?

— En Administración (segundo andar)

 

Documentación necesaria para facer a solicitude:

 solicitude asinada pola persoa responsable da institución, na que se nomeará á persoa/s autorizada/s a empregar o carné

 fotocopia do DNI, TIE ou Pasaporte da persoa autorizada (imprenscindible amosar o orixinal)

 

Como solicitar os préstamos?

— As peticións de préstamo de máis de 10 documentos requirirán de autorización e deberán remitirse con tres días hábiles de antelación ao enderezo de correo electrónico: biblio.publica.pontevedra@xunta.gal.

— As novidades bibliográficas están excluidas do préstamo a entidades.

— A persoa autorizada debe presentar o carné da entidade e o seu DNI, TIE, Pasaporte ou Carné da biblioteca. Cadro resumo do préstamo para entidades 

Inicio

 

OUTRAS XESTIÓNS

Renovacións

Cando se pode renovar?

— A renovación poderase realizar unha vez transcorridos cinco días que empezarán a contar a partir do día seguinte ao que se fixo o préstamo ata a súa caducidade. 

— Non se permitirá a renovación de documentos reservados.

 

Onde podo renovar?

a) A través da conta persoal no catálogo

b) No mostrador do segundo andar durante todo o día

c) No mostrador da sala infantil polas tardes

d) Por teléfono no número 886 159 252

 

Reservas

— Se o material que se quere levar está prestado, pode facerse unha reserva.

— Non se poden facer reservas de materiais que estean dispoñibles.

 

Onde solicitala?

a) no mostrador do segundo andar durante todo o día

b) no mostrador da sala infantil polas tardes

c) a través da conta persoal no catálogo

 

Número máximo

— O número máximo de reservas por lector é de seis (tres libros e revistas, dous audiovisuais e un lector de libros electrónicos).

 

Prazo de recollida

— O prazo para recoller as reservas será de tres días hábiles desde que a persoa usuaria é avisada.

— Se a persoa non recollera o documento nese prazo a reserva quedará anulada.

 

Devolucións

Onde?

— Na máquina da planta baixa

 

Sancións

— Por incumprimento de prazos de préstamo: un día sen poder levar ningún material en préstamo por día e documento con atraso.

— Documento non devolto: o carné quedará bloqueado permanentemente e non poderá levar ningún material en préstamo en ningunha das bibliotecas da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia.

— Por deterioro ou perda:

Se un usuario/a tenta devolver un material deteriorado ou o perdeu, a biblioteca non aceptará a devolución e o seu carné quedará bloqueado. Para volver a facer uso del terá dúas opcións:

a) reparar o material;

b) repoñelo por outro igual. Se non estivera dispoñible no mercado, o persoal técnico da biblioteca solicitaralle outro material de similares características e prezo.

 

Suxestións

Se o material solicitado non se atopa na biblioteca nin no resto das bibliotecas da Rede que fan préstamo intrabibliotecario, a persoa usuaria pode facer unha suxestión de compra que será valorada polo centro. Nesta ligazón pódense consultar as normas das suxestións de compra.

 

Onde solicitala?

— A través da conta persoal no catálogo.

 

Número máximo

Unha suxestión ao mes. Non se admiten suxestións de novidades bibliográficas.

Se queres aconsellar á biblioteca un libro que xa liches e pensas que podería gustarlle a outras persoas, podes escribirnos ao seguinte enderezo de correo electrónico coleccion.bibliotecas.pontevedra@xunta.gal.

Inicio